Polityka prywatności

INFORMACJA DLA ABONENTA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

TELPOL przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych. W treści niniejszego dokumentu przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego przetwarzania, umożliwiając Tobie zapoznanie się z nimi.

 

I. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych Abonenta usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TELPOL jest Jerzy Krempa prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Krempa Jerzy „TELPOL” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 271457761 i NIP 6270007191, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 108, zwany w niniejszym dokumencie TELPOL lub Administratorem.
Możesz skontaktować się z Administratorem, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Adres

„TELPOL”-PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-MontażoweUrządzeńElektronicznych

ul.Racjonalizatorów10,41-506Chorzów

Telefon

+48327374040

Email:

ado@telpol.net.pl

 

 

II. Inspektor Ochrony Danych.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Paweł Figurski, z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email iod@telpol.net.pl.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych.

TELPOL przetwarza dane osobowe Abonentów w następujących celach związanych z: zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (TVK, Internet, Telefonia) oraz usług dodatkowych, wykonywaniem umowy (świadczenie tych usług), rozwiązaniem umowy, rozliczeniem odpłatności z tytułu świadczonych usług, rozliczeniami między operatorskimi, komunikacją pomiędzy TELPOL a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to zawarcie, wykonywaniem i rozwiązaniem umowy, dochodzeniem roszczeń, obroną przed roszczeniami, rozpatrywaniem reklamacji, ewidencją i prowadzeniem rachunkowości, wypełnianiem prawnych obowiązków ciążących na TELPOL jako przedsiębiorcy świadczącego usługi telekomunikacyjne, obejmujących wypełnianie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji, a także zadań i obowiązków związanych z działaniami antyterrorystycznymi, realizacją uprawnień abonentów korzystających z usług telefonicznych związanych ze zmianami i przenoszeniem przydzielonego numeru telefonicznego, wypełnianiem obowiązków dotyczących połączeń alarmowych, promocji i marketingu własnych usług, organizowania konkursów, wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej, analitycznych i statystycznych, prowadzeniem
publicznie dostępnych spisów abonentów.

TELPOL nie planuje dalej przetwarzać danych osobowym Abonenta w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

IV. Podstawy przetwarzania danych osobowych.

TELPOL przetwarza dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 - w zakresie danych, których przetwarzanie związane jest z zawarciem, wykonywaniem, rozliczeniem i rozwiązaniem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - albowiem przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz innych ustaw upoważniają i zobowiązują Administratora do przetwarzania określonych danych osobowych;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - albowiem niektóre dane osobowe Administrator przetwarza w określonych celach na podstawie Twojej zgody lub zgód (o ile je wyraziłeś);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - to jest z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora to jest celów związanych: z dochodzeniem roszczeń, marketingiem bezpośrednim własnych usług w okresie obowiązywania umowy, wykrywaniem i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej, analityką i statystyką.

 

V. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

TELPOL przetwarza przede wszystkim następujące dane osobowe Abonenta: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, nazwa, seria i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy wynikającego z Umowy, przydzielony Abonentowi numer, a w przypadku usług telefonicznych – przydzielony Ci numer telefoniczny.

Ponadto, na podstawie Twojej zgody (jeśli jej udzieliłeś) TELPOL może przetwarzać również następujące dane osobowe: numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, Twoje preferencje w zakresie usług, w tym usług interaktywnych.

TELPOL przetwarza również dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych, w zakresie umożliwiającym ustalenie należności za wykonanie tych usług oraz rozpatrzenie reklamacji, dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego oraz rodzaj i czas połączenia, dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, dane niezbędne do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie oraz do którego kierowane jest połączenie, oraz dane niezbędne do określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju połączenia, lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, co w szczególności obejmuje takie dane: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres abonenta, numer telefoniczny, daty i godziny połączenia oraz czasu ich trwania, lokalizacja telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, rodzaj połączenia, identyfikator użytkownika, numer MSISDN, numer IMSI, numer IMEJ lub ESN, adres IP, adres MAC.

 

VI. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu TELPOL ujawnia Twoje dane osobowe. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. W związku z powyższym TELPOL informuje o następujących kategoriach odbiorców: inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym rozliczeniami międzyoperatorskimi, inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w zakresie związanym z prowadzeniem spisów abonentów oraz świadczeniem usługi informacji o numerach telefonicznych, podmioty świadczące usługi typu call-center związane z obsługą Abonentów TELPOL, podmioty świadczące na rzecz TELPOL usługi techniczne, w szczególności związane z budową, naprawami, serwisem sieci telekomunikacyjnej, oraz usługi związane z instalacją usług telekomunikacyjnych oraz obsługą serwisową Abonentów, podmioty świadczące usługi prawne, usługi informatyczne, usługi hostingowi, usługi audytorskie związane z działalnością TELPOL, biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością TELPOL, podmioty, w stosunku do których wyraziłeś zgodę na przekazanie im danych osobowych, inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od TELPOL informacji związanych z działalnością TELPOL, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec TELPOL.

 

VII. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

TELPOL nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 

VIII. Okresy, przez które dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

Jeżeli te same dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach lub na kilku podstawach, to całkowite usunięcie takich danych nastąpi po upływie tego terminu przetwarzania danych osobowych, który upłynie ostatni.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem, rozliczaniem i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w przepisach prawa, co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania usługi, a w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Przy czym jeśli dane te będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, to będą one przetwarzanie nie dłużej niż do dnia cofnięcia takiej zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, z zastrzeżeniem jednak ograniczenia okresu ich przetwarzania w stosunku do danych o których mowa poniżej.

tym, że zgodnie z art. 180c Prawa telekomunikacyjnego TELPOL zobowiązany jest zatrzymywać i przechowywać dane generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dane osobowe przetwarzane w usprawiedliwionych celach Administratora przetwarzane bez konieczności uzyskania Twojej zgody będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej upływie przez okres 3 lat, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu, który będzie zasługiwał na uwzględnienie. Natomiast w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane te będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody, ale nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

 

IX. Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

Podanie danych związanych z zawarciem, wykonywaniem, rozliczaniem, rozwiązaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń oraz danych które TELPOL zobowiązany jest zbierać w celu wypełniania obowiązków ustawowych, za wyjątkiem danych które TELPOL może przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody, jest wymogiem ustawowym i umownym wobec czego jesteś zobowiązany do ich podania, a w razie ich nie podania, TELPOL nie będzie mógł zawrzeć z Tobą Umowy ani świadczyć na Twoją rzecz usług telekomunikacyjnych.

Podanie danych związanych z zawarciem umowy, które mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie musisz ich podawać jeśli nie chcesz. Jednakże brak ich podania może utrudnić wykonywanie niektórych praw związanych ze świadczeniem usług, w szczególności brak podania adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego może skutkować tym, że TELPOL nie będzie mógł komunikować się z Tobą tymi kanałami komunikacji, w tym wysyłać informacji o zmianie warunków umowy.

Podanie innych danych jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jednakże ich niepodanie może skutkować tym, że nie będziesz mógł korzystać niektórych uprawnień lub usług, co których realizacji niezbędne jest podanie tych danych.

 

X. Informacje o prawach Abonenta związanych z ochroną jego danych osobowych.

Abonent ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.


Abonent ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

Abonent ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego może korzystać w przypadkach określonych w RODO, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe Abonenta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać te dane; Abonent cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; jeśli dane osobowe Abonenta były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli dane osobowe Abonenta muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. TELPOL może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Abonent ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w RODO, to jest gdy: kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Abonent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Abonenta.

Abonent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Abonent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośrednio, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

Abonent ma prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO. W związku z tym ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Abonentowi jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo to nie odnosi się natomiast do dokumentacji, którą Administrator nadal ma prawo i obowiązek przechowywać.

Abonent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w dowolnym momencie, o ile jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych Abonenta jest zgoda. W takim przypadku cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe Abonenta, które przetwarza wyłącznie na podstawie tej zgody. Jeśli dane osobowe Abonenta przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

Abonent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dane osobowe Abonenta będą przetwarzane w formie profilowania, (profilowanie polega na oferowaniu dodatkowych treści na podstawie wcześniejszych zachowań użytkownik). Dostosowanie ofert marketingowych do wcześniejszych zachowań i preferencji użytkownika.

 

 


 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]